REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

Niniejszy regulamin zawiera ważne informacje dotyczące praw, obowiązków i ograniczeń Użytkownika związanych z korzystaniem z prowadzonego przez nas serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.tomypolska.pl lub jakiegokolwiek serwisu, który go zastąpi („Serwis”). Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

„Użytkownik” oznacza nabywcę naszych produktów i/lub użytkownika Serwisu. Jakiekolwiek formy zaimka „my” oznaczają TOMY Europe Co., Ltd.

Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu reguluje stosunek pomiędzy Użytkownikiem a nami podczas dostępu i korzystania z Serwisu. Wchodząc na nasz Serwis i korzystając z niego, Użytkownik akceptuje fakt, że niniejszy regulamin jest dla niego prawnie wiążący. Należy pamiętać, że co pewien czas możemy zaktualizować i zmienić regulamin korzystania z Serwisu, a jakiekolwiek zmiany zostaną podane do wiadomości w Serwisie. Jednakże odpowiedzialność regularnego sprawdzania niniejszego regulaminu i zapoznania się z jakimikolwiek zmianami spoczywa na Użytkowniku Serwisu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

O NAS

Serwisem http://www.tomypolska.pl zarządza TOMY Europe Co., Ltd, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem ewidencyjnym 01634124 z siedzibą mieszczącą się pod adresem Hembury House, Pynes Hill, Rydon Lane, Exeter, Devon, EX2 5AZ.

DOSTĘP DO SERWISU

Dostęp do Serwisu ma charakter tymczasowy i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany dostarczanych za pośrednictwem Serwisu usług bez uprzedniego powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej, jeśli w pewnej chwili lub przez pewien czas Serwis będzie niedostępny z jakichkolwiek przyczyn. Co jakiś czas możemy ograniczać dostęp zarejestrowanych użytkowników do niektórych części Serwisu lub jego całości.

Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia dostępności Serwisu przez całą dobę, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Serwis będzie wolny od błędów lub niedociągnięć ani że będzie nieprzerwanie dostępny i w pełni funkcjonalny. Serwis może zostać zawieszony czasowo i uprzedniego powiadomienia w przypadku awarii, konserwacji lub naprawy systemu bądź z powodów od nas niezależnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek innej osoby, jeśli całość lub jakakolwiek część Serwisu zostanie zawieszona, zmodyfikowana lub w jakikolwiek inny sposób zmieniona.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię, zawieszenie czy przerwanie dostępu do Serwisu w związku z działaniami siły wyższej lub ich skutkami. W niniejszym regulaminie do „działań siły wyższej” zalicza się, między innymi, strajk, lokaut lub inne spory zbiorowe, wypadek jądrowy lub klęska żywiołowa, wojna lub działalność terrorystyczna, zamieszki, niepokoje społeczne, umyślne szkody, obowiązek podporządkowania się prawnemu lub rządowemu rozporządzeniu, przepisowi, regulacji czy wskazówce, wypadek lub awaria elektrowni lub urządzeń, zakłócenia lub awaria sieci komunikacyjnych i infrastruktury (w tym Internetu), pożar, powódź, sztorm lub niedotrzymanie zobowiązań przez dostawców oraz jakichkolwiek innych działań, wydarzeń, zaniedbań lub wypadków pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Za przygotowania niezbędne do uzyskania dostępu do Serwisu odpowiada Użytkownik. Użytkownik ma również obowiązek upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z Serwisu za pośrednictwem jego połączenia internetowego mają świadomość zapisów niniejszego regulaminu i zgadzają się go przestrzegać.

REJESTRACJA

W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym subskrypcji newslettera lub zamawiania produktów, od Użytkownika wymagane może być podanie danych i/lub otwarcie konta. Należy podać wszystkie wymagane dane, a wszystkie podane informacje muszą być aktualne, prawdziwe, dokładne i kompletne.

Rejestracja w Serwisie przeznaczona jest dla pojedynczego użytkownika. Nie zezwalamy na dzielenie się nazwą użytkownika i hasłem z jakąkolwiek inną osobą ani wieloma użytkownikami w sieci.

Jeśli Użytkownik samodzielnie wybierze bądź otrzyma kod indentyfikacyjny, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach stosowanych przez nas procedur bezpieczeństwa, winien jest traktować taką informacje jako poufną i nie ujawniać jej osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo, by w dowolnej chwili dezaktywować kod użytkownika lub hasło, wybrane przez Użytkownika bądź nadane przez nas, jeśli w naszym przekonaniu Użytkownik nie będzie przestrzegać któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu korzystania z Serwisu.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Serwisu w sposób, który może prowadzić do nakłaniania, realizacji lub prowadzenia działalności o charakterze przestępczym bądź bezprawnym jak również w sposób nieuczciwy lub mający cel bądź skutek niezgodny z prawem bądź oszukańczy. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie robić niczego, co mogłoby spowodować awarię Serwisu lub serwerów, systemów lub urządzeń należących do nas bądź podmiotów trzecich, jak też zobowiązuje się nie pozyskiwać danych innych użytkowników ani łamać lub obchodzić systemów bezpieczeństwa Serwisu bądź podejmować takich prób.

Użytkownik zgadza się nie dawać żadnych podstaw prowadzących do wnioskowania, że łączą go z nami jakiekolwiek stosunki handlowe ani że jest naszym agentem ani że zgadzamy się z jakimkolwiek z jego działań.

Użytkownik akceptuje fakt, że w dowolnym momencie i według własnego uznania może przestać korzystać z Serwisu. My zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zlikwidowania dostępu Użytkownika do Serwisu lub jakiejkolwiek jego części w dowolnym momencie i według naszego uznania.

Możemy również usunąć lub zablokować Użytkownika Serwisu w razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, co w takiej sytuacji oznacza, że możliwość korzystania przez Użytkownika z tego Serwisu traci moc i Użytkownik musi natychmiast zniszczyć jakiekolwiek materiały z niego pobrane lub wydrukowane.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Serwisu oraz publikowanych w nim treści. Dzieła te są chronione międzynarodowymi przepisami i traktatami o prawach własności intelektualnej. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Nazwy, obrazy i logo określające nas, firmy należące do naszej grupy, naszych partnerów lub podmioty trzecie oraz nasze/ich produkty i usługi są znakami zastrzeżonymi i nie mogą być powielane lub używane w inny sposób bez wyraźnej zgody.

Zawartość Serwisu, w tym (między innymi) strony, kody komputerowe elementów składających się na Serwis oraz jakiekolwiek zapewnione przez nas oprogramowane służy włącznie do własnego, prywatnego i niekomercyjnego użytku i bez naszej wyraźnej zgody nie może być kopiowane, reprodukowane, przedstawiane i/lub udostępniane publicznie, ponownie publikowane, pobierane, ogłaszane, nagrywane, nadawane lub transmitowane bądź używane w jakikolwiek inny sposób.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię, a także pobrać części dowolnej strony lub stron z naszego Serwisu na własny użytek jak też i zwrócić uwagę innych osób w obrębie swojej organizacji na materiały umieszczone w Serwisie.

Zabronione jest modyfikowanie papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek wydrukowanych czy też pobranych materiałów, jak również używanie ilustracji, zdjęć, materiałów video, dźwiękowych czy graficznych osobno bez towarzyszącego im tekstu.

Należy zawsze wymieniać nas (oraz innych podanych współpracowników) jako autorów materiałów z Serwisu.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek materiałów z Serwisu w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia od nas lub naszych licencjodawców.

W razie wydrukowania, skopiowania lub pobrania przez Użytkownika jakiejkolwiek części serwisu z naruszeniem niniejszego regulaminu, skutkuje to natychmiastowym odebraniem mu prawa do korzystania z Serwisu, a Użytkownik musi, w zależności od naszej decyzji, zwrócić lub zniszczyć wszystkie sporządzone przez siebie kopie materiałów.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy możliwości korzystania z którejkolwiek z oferowanych przez nas funkcjonalności społecznościowych (na przykład polubienie i udostępnienie Serwisu na Facebooku) zgodnie z zasadami określonymi przez prowadzącą je stronę trzecią.

NASZ SERWIS STALE SIĘ ZMIENIA

Staramy się regularnie aktualizować Serwis i możemy w dowolnym momencie zmienić jego zawartość. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do Serwisu lub zamknąć go na czas nieokreślony. W danym momencie każdy z zamieszczonych w Serwisie materiałów może być nieaktualny i nie jesteśmy zobowiązani do jego aktualizacji.

OPIERANIE SIĘ NA OPUBLIKOWANYCH INFORMACJACH I OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności informacji zamieszczonych w Serwisie, nie możemy obiecać ani nie dajemy żadnej gwarancji co do dokładności i kompletności materiału w Serwisie. Komentarze i inne materiały zamieszczone w Serwisie nie stanowią porad, na których można w pełni polegać. W związku z tym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności i obowiązków wynikających z opierania się na takich informacjach, komentarzach i materiałach przez dowolnego użytkownika Serwisu lub każdego, kto może zostać poinformowany o jakichkolwiek jego treściach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Nic w niniejszym regulaminie korzystania z Serwisu nie ogranicza praw Użytkownika zagwarantowanych przepisami (w tym prawa do dostatecznego poziomu usług, o szczegółach którego można dowiedzieć się więcej z lokalnego Urzędu do spraw Przestrzegania Norm Handlowych lub Biura Porad Obywatelskich), jak też i żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności prawnej za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania lub z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności prawnej, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów obowiązującego prawa.

W razie nieprzestrzegania przez nas któregokolwiek z określonych tu zapisów regulaminu, odpowiadamy wobec Użytkownika tylko za te poniesione przez niego straty powstałe wskutek nieprzestrzegania przez nas zapisów (bez względu na to, czy odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego i tym podobnych), które są przewidywalnym skutkiem takiego nieprzestrzegania. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikłe z nieprzestrzegania przez nas określonych tu zapisów regulaminu, które zaliczają się do następujących kategorii: utrata dochodów lub obrotów; utrata działalności gospodarczej, utrata zysków; utrata przewidywanych oszczędności; utrata danych; lub strata czasu zarządzania lub czasu pracy biura. Jednakże nie zapobiegnie to roszczeniom z tytułu ubytku lub uszkodzenia dóbr materialnych Użytkownika, które dają się przewidzieć ani innym roszczeniom z tytułu bezpośredniej straty, które nie są wykluczone w powyższych kategoriach.

Materiały zamieszczone w Serwisie udostępnione są bez żadnych gwarancji i warunków co do ich dokładności. W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, my, inne firmy z naszej grupy oraz powiązane z nami podmioty trzecie niniejszym jednoznacznie wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje i inne zastrzeżenia, które mogłyby być dorozumiane na podstawie prawa pisanego, prawa powszechnego lub prawa słuszności

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH NA STRONIE

Przetwarzamy informacje dotyczące Użytkownika w zgodzie z naszą Polityką Prywatności http://uk.tomy.com/privacy i Polityką Zarządzania Plikami Cookies http://uk.tomy.com/cookie-policy. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych i zaświadcza o prawdziwości wszystkich podanych przez siebie danych.

WIRUSY, HAKERSTWO I INNE WYKROCZENIA

Niedozwolone jest niewłaściwe korzystanie z Serwisu poprzez świadome rozsyłanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych czy jakichkolwiek innych materiałów, które są szkodliwe lub prowadzą do uszkodzeń technicznych. Nie wolno próbować uzyskać nieupoważnionego dostępu do Serwisu, serwerów, na których znajduje się Serwis lub jakichkolwiek serwerów, komputerów lub baz danych powiązanych z Serwisem. Niedozwolone są ataki typu DoS i DDoS.

Naruszenie tych postanowień stanowi przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Wszystkie takie przypadki będziemy zgłaszać odpowiednim organom ściągania i w ramach współpracy z nimi ujawniać tożsamość Użytkownika, który się ich dopuścił. W przypadku naruszenia wymienionych zasad dostęp Użytkownika do Serwisu zostanie natychmiast zablokowany.

Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za straty lub uszkodzenia poniesione w wyniku ataku typu DDoS, wirusów lub innych elementów, które mogą uszkodzić sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne materiały Użytkownika w wyniku korzystania z Serwisu lub pobierania materiałów umieszczonych w Serwisie bądź na jakiejkolwiek stronie z nim połączonej.

ZAMIESZCZANIE ŁĄCZY DO STRONY

Użytkownik może zamieszczać łącze do naszej strony głównej, pod warunkiem, że uczyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nienaruszający ani nienadużywający naszego dobrego imienia, ale nie może zamieszczać łącza w sposób sugerujący jakikolwiek rodzaj powiązania, aprobaty lub zgody z naszej strony, jeśli takiej nie wyrażono.

Nie wolno umieszczać Serwisu w ramkach na innych stronach ani zamieszać łączy do innej części Serwisu niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie łączy bez uprzedniego powiadomienia. Strona internetowa, na której znajduje się do łącze do nas, musi spełniać wszystkie wymienione powyżej standardy dotyczące zawartości.

W przypadku chęci wykorzystania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie do celów innych niż powyższe, prosimy o kontakt pod adresem webcare@tomy.com.

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

Łącza odsyłające do innych stron i materiałów dostarczanych przez strony trzecie są udostępniane jedynie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad ich zawartością tychże stron oraz materiałów i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treści ani jakiekolwiek straty lub uszkodzenia mogące być następstwem ich użytkowania.

ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

W sytuacji, gdy jakikolwiek zapis niniejszego regulaminu korzystania z Serwisu zostanie uznany przez jakikolwiek sąd lub organ administracyjny odpowiedniej jurysdykcji za nieważny lub niewykonalny, taka decyzja nie wpłynie na pozostałe zapisy, które pozostaną w pełni obowiązujące.

PRAWO I JURYSDYKCJA

Wszelkie roszczenia wynikłe z odwiedzenia Serwisu lub z tym faktem powiązane podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów angielskich, aczkolwiek zachowujemy prawo do przeniesienia postępowania przeciwko osobie naruszającej niniejsze zasady w jej kraju zamieszkania lub innym odpowiednim.

Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu oraz jakiekolwiek spory bądź roszczenia wynikające z niego lub w związku z nim lub jego treścią bądź sformułowaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa angielskiego i walijskiego i są interpretowane zgodnie z nimi.

Serwis został zarejestrowany w Anglii i przeznaczony jest dla użytkowników w Zjednoczonym Królestwie. Nie gwarantujemy, że Serwis oraz zamieszczone w nim materiały są odpowiednie dla użytkowników spoza Zjednoczonego Królestwa i w przypadku uzyskania dostępu do Serwisu spoza Zjednoczonego Królestwa Użytkownik ponosi wyłączą odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich stosownych lokalnych regulacji prawnych.

ZMIANY

W dowolnej chwili możemy dokonać zmiany regulaminu korzystania ze Serwisu wprowadzając zmiany na niniejszej podstronie. Użytkownik powinien ją okresowo odwiedzać, aby zapoznać się z wszelkimi dokonanymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla niego wiążące. Niektóre zapisy niniejszego regulaminu korzystania z Serwisu mogą również zostać zastąpione warunkami lub ogłoszeniami zamieszczonymi w innych częściach Serwisu.

TWOJE WĄTPLIWOŚCI

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących materiałów zamieszczonych na Stronie, prosimy o kontakt z webcare@tomy.com.

Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu został zaktualizowany 24 lipca 2014 roku.